Satin Stripe, White

Satin Stripe, White

132” Round120” Round
108” Round90” Round
54” X 54”80” X 80”
60” X 120”90” X 132”
90” X 156”20”x20” Napkin